Loading

 

กระบวนการยุติธรรมด้านกฎหมายครอบครัวและมรดกในประเทศไทย

บทนำ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการสำรวจกระบวนการยุติธรรมด้านกฎหมายครอบครัวและมรดกในประเทศไทย ว่ามีข้อบกพร่องอย่างไร และจะมีแนวทางในการปรับปรุงได้อย่างไร โดยเป็นการศึกษาในเชิงโครงสร้างและกระบวนการแบบกว้างๆ เพื่อให้เห็นภาพรวมในเบื้องต้น เพื่อจะได้นำไปสู่การศึกษาวิจัยในรายละเอียดในโอกาสต่อไป

อิสลามกับหลักสิทธิมนุษยชน

ชาวโลกส่วนใหญ่เข้าใจผิดคิดว่าโลกตะวันตก คือ ฝ่ายที่ประกาศเรื่องสิทธิมนุษยชนก่อนใคร เพราะพวกเขาประกาศตนว่าเป็นกลุ่มที่พัฒนาแล้วในทุกๆด้าน โดยเฉพาะในเหตุการณ์ปฏิวัติฝรั่งเศสที่เกิดขึ้นเมื่อ 200 กว่าปีมาแล้ว ซึ่งมีข้ออ้างสามประการคือ ภารดรภาพ เสรีภาพ และความเสมอภาค ในทำนองเดียวกันได้มีปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน องค์กรสหประชาชาติได้ประกาศเมื่อ 60 กว่าปีมาแล้ว เพื่อพัฒนาและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่มีอยู่ในคำประกาศของฝรั่งเศสเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชน

มารยาทของนักเรียนนักศึกษา

ท่านั่งของนักเรียนนักศึกษา
1- จากอุมัร บินอัลค็อฏฏ็อบเราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เล่าว่า :

แบบอย่างที่ดีงามสำหรับสังคมมนุษย์

ยุคของนะบีมุฮัมมัด ถือเป็นยุคที่ดีเลิศของมนุษย์ ที่วางรากฐานการใช้ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์ เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนสำหรับมุสลิมในการใช้ชีวิตร่วมกันกับสังคมอื่นไม่ว่า จะอยู่ในฐานะใด ท่านนะบีมุฮัมมัด สามารถประยุกต์ใช้คำสอนของอิสลามได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ทุกสถานการณ์

ฮับบะตุซเซาดาอ์ สมุนไพรที่รักษาได้ทุกโรค

ข้อความต่อไปนี้คัดมาจากส่วนหนึ่งของหนังสือที่ชื่อ "ความมหัศจรรย์ของสมุนไพรตามแนวทางของท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม" ซึ่งข้อมูลที่จะกล่าวต่อไปนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องมุสลิมเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะผู้ที่นำไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันของตนเองว่าด้วยสมุนไพรชนิดหนึ่งที่เรียกว่า"ฮับบะตุซเซาดาอ์"(หรือคนไทยรู้จักในนาม "เทียนดำ" )    ซึ่งมีรายละเอียดดั่งนี้

จงเตรียมตัวสำหรับวันกิยามะฮฺ

ท่านรอซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้บอกกับเราไว้ว่า “ในวันกิยามะฮฺเท้าของบ่าวจะยังไม่ถูกเคลื่อนย้ายไป จนกระทั่งจะถูกถามถึง 4 ประการ ถูกถามถึงอายุของเขา ถูกใช้ให้หมดไปอย่างไร? ถูกถามถึงวัยหนุ่ม – สาว ว่าใช้ให้หมดไปกับอะไร ? ถูกถามถึงทรัพสมบัติว่าหามาได้จากแหล่งใด ? และใช้ให้หมดไปกับอะไร ? และถูกถามถึงความรู้ว่าได้ปฏิบัติต่อสิ่งที่ได้เรียนรู้มาอย่างไร ?” (อัตติรมีซีย์)

สารัตถะในบัญชี

การงานพื้นฐานที่จำเป็นต่อมุสลิมทุกคน ที่จำเป็นสำหรับตรวจสอบตัวเอง คือ การละหมาด การถือศีลอด การจ่ายซะกาต การประกอบพิธีฮัจญ์ และการงานที่เป็นซุนนะฮฺต่าง ๆ จริยธรรมอิสลามอันประเสริฐ การแสวงหาปัจจัยยังชีพการใช้จ่าย การทำความดีต่อบิดามารดา การสานสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติ และ ฯลฯ อื่นจากฟัรฏู วาญิบ สุนัตต่าง ๆ ซึ่งอัลลอฮฺและรอซูลของพระองค์ได้สั่งใช้ไว้...

การเตรียมตัวเพื่อความสำเร็จในโลกอาคิเราะฮฺ

พี่น้องผู้ร่วมละหมาดญุมอัตที่เคารพทั้งหลาย
ขอความสันติสุขจงมีแด่พวกเราทุกคนและขอให้เราทุกคนจงตักวาต่ออัลลอฮฺ(ซุบหานะฮุวะตะอาลา) เพื่อว่าพวกเราทุกคนจะได้รับความสำเร็จทั้งดุนยาและอาคิเราะฮฺ ดังที่พระองค์ได้ตรัสว่า


?????? ???? ????? ??????

ผู้ที่ได้รับอภิสิทธิ์จากอัลลอฮฺให้อยู่ใต้ร่มเงาของอัรช์

คจพี่น้องผู้ร่วมละหมาดญุมอัตที่เคารพทั้งหลาย
ก่อนอื่นก็ขอความสันติสุขจงมีแด่พวกเราทุกคนและขอให้เราทุกคนจงตักวาต่ออัลลอฮฺ(ซุบหานะฮุวะตะอาลา) เพื่อว่าพวกเรานั้นจะประสบความสำเร็จทั้งดุนยาและอาคิเราะฮฺ ดังที่พระองค์ได้ตรัสว่า


«?????????? ????? ??????»

จุดยืนของมุสลิมกับ "ภาวะโลกร้อน"

พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่าน
พวกเราทั้งหลายคงเคยได้ยินและได้ฟังข่าวคราวเกี่ยวกับ "ภาวะโลกร้อน" หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า “global warming” กันมาบ้างแล้ว ซึ่งบางคนก็มองว่าเป็นเรื่องไกลตัวจึงไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าใดนัก ในขณะที่อีกหลายๆคนมองว่าเป็นเรื่องที่จะต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง จะมองข้ามไม่ได้เลย

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).