Loading

 

ชนผู้สืบเชื้อสายแห่งอัลอิสลาม

เมื่อมีผู้ถามถึงสัญชาติ หรือเชื้อสาย หรือเอกสารประจำตัวต่าง ๆ ของพวกเขา พวกเขาจะตอบว่า เขาคือ “มุสลิม” ไม่ได้เป็นมุสลิมเฉพาะชื่อหรือสกุล ไม่ได้เป็นมุสลิมเพราะมรดกหรือหรือสภาพแวดล้อม แต่เป็นมุสลิมด้วยกับการศึกษาเรียนรู้ จำนนต่อหลักฐานที่สอดรับกับสติปัญญาพยายามลิ้มลองและสัมผัส ประดับประดาชีวิตของพวกเขาด้วยกับจรรยามารยาทอันดีงานแห่งอิสลาม พวกเขาต่อต้านญาฮีลียะฮฺด้วยชีวิต เรียกร้องสู่อัลลอฮฺบนเส้นทางของความรู้ พวกเขาพึงพอใจและหวงแหนอิสลามอย่างที่สุด จะไม่ให้พวกเขาพึงพอใจได้อย่างไรเล่า ขณะที่พระผู้ทรงสร้างชีวิตเขายินดีพอพระทัยมอบมันให้แก่พวกเขา “วันนี้ฉันได้ให้ศาสนาของพวกเจ้าสมบูรณ์แล้ว และได้ประทานความครบถ้วนให้แก่สูเจ้า และฉันได้เลือกอิสลามให้เป็นศาสนาแก่พวกเจ้า” (อัลมาอิดะฮฺ / 3) “และผู้ใดแสวงหาศาสนาใดอื่นจากอิสลาม ศาสนานั้นจะไม่ถูกตอบรับเป็นอันขาดและในวันอาคีเราะฮฺเขาจะตกอยู่ในบรรดาผู้ที่ขาดทุน” (อาละอิมรอน / 85) “เมื่อพวกเขาถูกเรียกร้องไปสู่อัลลอฮฺและรอซูลของพระองค์เพื่อให้ตัดสินปัญหาระหว่างพวกเขา พวกเขากล่าวว่า เราได้ยินแล้ว และเราเชื่อฟังปฏิบัติตาม” (อัลมาอิดะฮฺ / 3) และเมื่อพวกเขาถูกเรียกร้องสู่การตัดสินปัญหาตามแนวทางของฏอฆูต (ทุกสิ่งที่ถูกกราบไหว้อื่นจากแนวทางของอัลลอฮฺและรอซูล) พวกเขาจะกล่าวว่า : เราปฏิเสธแล้ว และเราฝ่าฝืนแล้ว

พวกเขาต่อต้านการเลียนแบบอารยะธรรมทั้งจากตันตกและตะวันออกทุกรูปแบบ แสงสว่างของพวกเขาถูกส่องมาจากคบเพลิงที่มีความจำเริญ “มันมิได้อยู่ทางตะวันออกและมิได้อยู่ทางตะวันตก น้ำมันของมันแทบส่องประกายออกมา แม้นว่าไฟมิได้กระทบมัน ดวงประทีปซ้อนดวงประทีป” (อันนูร / 35) พวกเขาจะไม่ยอมรับต่อความอธรรมจากระบบทุนนิยม และความมืดบอดของระบอบคอมมิวนิสต์ ไม่ฝักใฝ่พวกเอียงขวาหรือเอียงซ้าย เขาจะอยู่อระจำยึดมั่นอยู่กับศูนย์บริหารงานแห่งอิสลามอัตลักษณ์ของพวกเขาเป็นดั่งคำกล่าวที่ว่า “บิดาของฉันคืออิสลาม ไม่มีบิดาคนใดแล้วนอกเหนือจากนี้ ฉันมีความภาคภูมิใจมากยิ่งกว่าเผ่ากัยซ์หรือเผ่าตะมีม”

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).