Loading

 

เป็นบ่าวของอัลลอฮฺกันเถิด

บทนำ

ความคิดเป็นสิ่งที่มีค่า ปัญญาเป็นหนทางสู่การค้นหาสัจธรรม แต่ความคิดและปัญญาก็หาได้มีประโยชน์อันใดไม่ ถ้าปราศจากจุดหมายในการค้นหา

มวลสรรพสิ่งทั้งหลายมากมายในพื้นพิภพนี้คือเครื่องหมายแห่งอำนาจของพระผู้เป็นเจ้า เฉกเช่นเดียวกับมหาคัมภีร์อัลกุรฺอานที่เพียบพร้อมด้วยวิทยปัญญาเพื่อการค้นหาสัจธรรม ภายในตัวของมนุษย์ และรอบๆ ตัวของเขา ถ้าพินิจใคร่ครวญดูให้ดี ล้วนแล้วเป็นกุญแจไขสู่การยอมรับถึงอำนาจแห่งองค์อภิบาลทั้งสิ้น


“เป็นบ่าวของอัลลอฮฺกันเถิด” คือผลลัพธ์จากการใช้ความคิดและปัญญาส่วนหนึ่งอันน้อยนิดสุ่มเสี่ยงค้นหาความจริงบางอย่างที่ดวงใจถวิลหา เป็นผลที่เกิดจากการสันดาปของความรู้สึกจริง ในบางครั้งบางโอกาสที่ความคิดเข้ามาครอบงำ


ข้าพเจ้าเชื่อว่า เราทุกคนสามารถที่จะค้นหาผลลัพธ์เช่นนี้ได้ และอาจจะค้นพบอะไรมากมายกว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าค้นพบหลายเท่านัก ถ้าหากรู้จักปล่อยให้ความคิดได้โบยบินเข้าหาจุดหมาย โดยมีวิทยปัญญาแห่งมหาคัมภีร์และเครื่องหมายแห่งอำนาจของผู้อภิบาลเป็นเครื่องนำทาง


ขออัลลอฮฺประทานพรและความสุขสมทั้งในโลกนี้และโลกหน้า


ผู้เขียน

 


ติดตามอ่านเนื้อหาทุกบทได้จากลิงก์หัวข้อสารบัญด้านล่าง


Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).