Loading

 

อิสมาอีล ลุตฟี จะปะกียา

เราคือประชาชาติเดียวกัน "อุมมะตัน วาหิดะฮฺ" หนึ่งหลักการของอะฮฺลุซซุนนะฮฺ วัลญะมาอะฮฺ

เราคือประชาชาติเดียวกัน หรือ ประชาชาติเดียวกัน คือ หลักการหนึ่งของ อะฮฺลุสสุนนะฮฺ วัล-ญะมาอะฮฺ บทวิเคราะห์แนวคิดการแตกเป็นกลุ่มต่างๆ ของประชาชาติมุสลิม และอธิบายจุดยืนของกลุ่มที่รอดพ้น (ฟิรเกาะฮฺ นาญิยะฮฺ) ต่อกลุ่มต่างๆ เหล่านี้ ภายใต้กรอบของความเป็นประชาชาติเดียวกัน (อุมมะตัน วาหิดะฮฺ) อันจะนำไปสู่เอกภาพและสันติสุขของมนุษย์โลกทั้งผอง

เนื้อหาประกอบด้วย :

ฮัจญ์มับรูรฺ องค์รวมแห่งสาสน์สันติภาพ

อัลลอฮฺตรัสไว้ความว่า “และสิทธิของอัลลอฮฺที่มีแก่มนุษย์นั้น คือการประกอบพิธีฮัจญ์ ณ บัยติลลาฮฺ สำหรับผู้ที่มีความสามารถเดินทางได้” (3/97)

ภารกิจยามเช้าตามซุนนะฮฺ

ภารกิจยามเช้าตามซุนนะฮฺ

อัลลอฮฺตรัสว่า :


(????????? ????? ??? ?????????? ????????? ???????? ??????? ?????? ??????? ????????? ???????? ?????????? ?????? ????? ????????? ????????? ??????????? ?????????? ????????? ???????? (?? : 130 )

สัจธรรมการสร้างครอบครัว

       อัลลอฮ์ ทรงตรัส ความว่า

      “มนุษยชาติ ทั้งหลาย ! จงยำเกรงพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าผู้ทรงให้บังเกิดพวกเจ้ามาจากชีวิตหนึ่ง (อาดัม)

และพระองค์ทรงให้บังเกิดจากชีวิตนั้นซึ่งครู่ครอง ของเขา (ฮาวาอ์) และจากทั้งสองพระองค์ทรงแพร่ขยายทั้งผู้ชายและผู้หญิงออกไปมากมาย

และพวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮฺ ที่พวกเจ้าต่างขอ (ความช่วยเหลือ) ด้วย (พระนามของ) พระองค์

การแต่งงานในบัญญัติอิสลาม

        ในอิสลามความเป็นคู่สามีภรรยาจะไม่เกิดขึ้นนอกจาก ด้วยการแต่งงานเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ในอายะฮฺต่อมาอัลลอฮฺทรงชี้แจง ด้วยคำตรัส ความว่า

“และ หากพวกเจ้าเกรงว่าจะไม่สามารถให้ความยุติธรรมต่อ(สิทธิต่างๆในการ แต่งงานของพวกเจ้ากับ) ภรรยาที่เป็นเด็กกำพร้าได้

ดังนั้นจงแต่งงานกับสตรี (อื่น) ที่พวกเจ้าพึงพอใจ สองคน หรือสามคน หรือสี่คน

แต่ถ้าพวกเจ้าเกรงว่าจะไม่สามารถให้ความยุติธรรม (ให้กับบรรดาภรรยาเหล่านั้น) ก็จง (มีภรรยา) แต่ เพียงคนเดียวเท่านั้น

บุคลิกภรรยาที่ศอลิหะฮฺ

      อัลลอฮฺ ได้ตรัสว่า

      ความว่า “หากเขา (นบี) หย่าพวกเธอ (โอ้ภรรยาของท่านนบีทั้งหลาย) บาง ทีองค์ผู้ทรงอภิบาลเขาจะทรงทดแทนภรรยาที่ดียิ่งกว่าพวกเธอให้แก่เขา (ซึ่ง เพียบพร้อมด้วยบุคลิกแห่งความเป็นกุลสตรีและภรรยาที่ดีต่าง ๆ คือ)

- เป็น (มุสลิมาต) ผู้มอบตนต่ออัลลอฮฺแต่เพียง ผู้เดียว

- เป็น (มุมินาต) ผู้บริสุทธิ์ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ

- เป็น (กอนิบาต) ผู้ภักดี

- เป็น (ตาอิบาต) ผู้ขอลุแก่โทษ

- เป็น (อาบิดาต) ผู้มั่นต่อการอิบาดะฮฺ

- เป็น (สาอิหาต) ผู้มั่นต่อการถือศีลอด

ความประเสริฐของภรรยาศอลิหะฮฺ

      ไม่มีผลตอบแทนและความประเสริฐใด ๆ ที่คู่ควรแก่ศรีภรรยาที่ศอลิหะฮฺ ที่ได้ทุ่มเททั้งพลังกายและพลังใจและยอมทนเหน็ดเหนื่อยและตรากตรำอย่างหนัก กับภาระหน้าที่รับผิดชอบอันประเสริฐในการปรนนิบัติสามี เว้นแต่เป็นการตอบแทนอันนิรันดรในวันปรโลกเท่านั้น นั่นก็คือสวนสวรรค์

ลองติดตามคำตรัสของอัลลอฮฺ ดังต่อไปนี้

“(นั่น คือ) บรรดาผู้ศรัทธาต่อสัญญาณทั้งหลายของเรา และก่อนหน้านี้พวกเขาเป็นคนที่นอบน้อม

พวกเจ้าจงเข้าไปในสวนสวรรค์ ทั้งตัวพวกเจ้าและคู่ครอง/ภรรยาของพวกเจ้าในสภาพที่แช่มชื่นและปีติยิ่ง”

(สูเราะฮฺ อัซฮซุครุฟ 43 : 69/70 )

เป้าหมาย ของการแต่งงานในอิสลาม

      ในอิสลาม การแต่งงานนั้นไม่ใช่เพียงเพื่อเป็นการระบายอารมณ์ใคร่และตัณหาของแต่ละคน อิสลามได้วางเป้าหมายการแต่งงานไว้อย่างชัดเจน เพื่อความผาสุกของชีวิตคู่สามีภรรยาและชีวิตครอบครัว ตลอดจนสังคมรอบข้าง ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า นั่นคือ

๑. เพื่อน้อมรับคำสั่งของอัลลอฮฺที่ได้สั่ง ให้บ่าวของพระองค์ทำการแต่งงาน

     

๒. เพื่อปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านรสูลลุ ลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ วะสัลลัม และแบบอย่างของบรรดานบีก่อนหน้าท่าน

อัลลอฮฺ ได้ตรัสว่า

บทบาทภรรยาศอลิหะฮฺ(ประเสริฐ)

     1. ปรนนิบัติและเอาใจสามีให้มีความสุข และความรักใคร่ซึ่งกันอยู่เสมอ

ความว่า “และหนึ่งในสัญญาณ (ที่แสดงถึงเดชานุภาพ และความเมตตา) ของอัลลอฮฺ คือ พระองค์ทรงสร้างคู่ครอง (ภรรยา) สำหรับพวกเจ้าจากตัวของเจ้าเอง

เพื่อพวก เจ้าจะได้มีความสุขอยู่กับนาง และพระองค์ทรงทำให้มีความรักใคร่และเมตตาระหว่างพวกเจ้า (สามีภรรยา) แท้จริงในการนี้ย่อมเป็นสัญญาณต่าง ๆแก่ หมู่ชนผู้ใคร่ครวญ” ( สุเราะฮฺ อัรฺรูม 30 : 21 )

     

     2. จริงใจกับสามี รักษาทรัพย์สินและชื่อเสียงที่ดีของสามี

10 โอวาทว่าด้วยเนื้อแท้ของความรู้ในอิสลามและวิธีตักตวง

       1. ความรู้ที่แท้จริงคือความรู้แห่งวิวรณ์ (วะหฺยู) ของอัลลอฮฺที่มีระบุในอัลกุรอาน การอรรถาธิบายที่ดีเยี่ยม ความหมาย และการปฏิบัติตามคำสอนของอัลกุรอานมาจากท่าน เราะสูลุลลอฮฺศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมที่มีชื่อว่า ?อัสสุนนะฮฺ?

       2. ผู้ที่ดีที่สุดที่เข้าใจและน้อมรับต่อคำสอนของอัลกุรอานและสุนนะฮฺคือบรรดา เศาะหาบะฮฺ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดา เคาะลีฟะฮฺผู้ทรงธรรม เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).