Loading

 

วิเคราะห์

เวลาและสิ่งพึงระวังในการท่องเที่ยวต่างประเทศ

เวลาและสิ่งพึงระวังในการท่องเที่ยวต่างประเทศ

มวลการสรรเสริญเป็นเอกสิทธิของอัลลอฮฺ ขอการประทานพรและความสันติมีแด่ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ข้าขอปฏิญานว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ และมุฮัมหมัดนั้นเป็นบ่าวและศาสนทูตของพระองค์

            อัลลอฮฺได้กล่าวว่า

เป้าหมายต่างๆ ของสูเราะฮฺ อัต-เตาบะฮฺ

เป้าหมายต่างๆ ของสูเราะฮฺ อัต-เตาบะฮฺ

      มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ขอการสดุดีแห่งอัลลอฮฺและความสันติสุขปลอดภัยจงมีแด่ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และบรรดาเครือญาติตลอดจนบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านทั้งหลาย และข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงพระองค์เดียว โดยไม่มีการตั้งภาคีใดๆ ต่อพระองค์ และข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่ามุหัมมัดคือบ่าวและศาสนทูตของพระองค์

 

เป้าหมายของสูเราะฮฺอัต-เตาบะฮฺ

การเตาบะฮฺหรือการกลับเนื้อกลับตัว

อิสลามกับการท้าทายแห่งยุคสมัย

บทนำ  เมื่อบรรดามาลาอีกะห์ได้รับรู้ว่าอัลลอฮจะทรงสร้างคอลีฟะห์ คือมนุษย์ขึ้นมาเพื่อเป็นผู้แทนของพระองค์ในโลกนี้พวกเขาก็กล่าวว่าพระองค์จะทรงสร้างผู้ซึ่งจะก่อให้เกิดการบ่อนทำลายและการหลั่งเลือดบนพื้นพิภพกระนั้นหรือ อย่างไรก็ตามอัลลอฮได้ทรงยืนยันว่าพระองค์ทรงรู้ยิ่งในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้(อัลบะเกาะเราะห์:30)
หลังจากมนุษย์ถูกส่งมาใช้ชีวิตในโลกนี้พวกเขาก็ได้ถูกแบ่งแยกออกเป็นกลุ่มต่างๆมากมายซึ่งโดยภาพรวมแล้วพอที่จะจำแนกออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ 2 กลุ่มคือ

ฮิจญ์เราะฮฺกับการรังสรรค์สังคมสันติภาพ (บทเรียนจากการฮิจญ์เราะฮฺของท่านนบีมุหัมมัด)

    ฮิจญ์เราะฮฺตามความหมายด้านภาษาแล้ว หมายถึง การย้ายถิ่นฐาน การอพยพ ฮิจญ์เราะฮฺอาจสื่อความหมายด้านนามธรรม ซึ่งหมายถึง การไม่ให้ความสำคัญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การละเลยไม่สนใจใยดี หรือการละทิ้งพฤติกรรมที่ไม่ดีสู่พฤติกรรมที่ดี

ร้ายกาจสิ้นดี!

ความผิดครั้งแรกในจักรวาล เกิดขึ้นหลังจากที่พระผู้เป็นเจ้าได้สร้างมนุษย์ เป็นความผิดที่กลายมาเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับเราจนถึงทุกวันนี้ และตลอดไปจนกว่ามวลมนุษย์จะกลับคืนสู่จุดเริ่มต้นของพวกเขาอีกครั้ง เหตุการณ์ในครั้งนั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่เป็นลิขิตแห่งอัลลอฮฺที่ประสงค์จะให้ “กฎ” ข้อนี้ดำเนินอยู่กับมนุษย์บนโลก ตราบเท่าที่เผ่าพันธุ์ของพวกเขาสามารถดำรงอยู่ได้

ฮัจญ์มับรูรฺ องค์รวมแห่งสาสน์สันติภาพ

อัลลอฮฺตรัสไว้ความว่า “และสิทธิของอัลลอฮฺที่มีแก่มนุษย์นั้น คือการประกอบพิธีฮัจญ์ ณ บัยติลลาฮฺ สำหรับผู้ที่มีความสามารถเดินทางได้” (3/97)

วิกฤติด้านสังคมและความไร้เสถียรภาพด้านเศรษฐกิจ

วิกฤติด้านสังคมและความไร้เสถียรภาพด้านเศรษฐกิจ

ทัศนะเกี่ยวกับศาสนาและชนชาติต่าง ๆ

ทัศนะเกี่ยวกับศาสนาและชนชาติต่าง ๆ

เนื้อหาบางตอนในหนังสือ โลกสูญเสียอะไรจากความตกต่ำของประชาชาติมุสลิม

ความตกต่ำของประชาชาติมุสลิมในอันดับแรก ความล้มเหลวกระทั่งต้องหลุดโผจากฐานะผู้นำโลกในกาลต่อมา ตลอดถึงต้องถอนตัวจากสนามแห่งชีวิตและสิ้นผลงานไปในที่สุด ปรากฏการณ์เหล่านี้มิใช่เรื่องใหม่ หากแต่เป็นปรากฏการณ์ที่เคยเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเคียงคู่มากับประวัติศาสตร์ เฉกเช่นความตกต่ำของชนชาติ การล่มสลายของรัฐต่าง ๆ และการสิ้นอำนาจของกษัตริย์หรือความพ่ายแพ้ของบรรดานักรบผู้เกรียงไกร อารยธรรมต่าง ๆ ที่เคยเจริญรุ่งเรืองในอดีตต้องล้มตายจากไป ความเจริญทางการเมืองเมื่อถึงที่สุดก็ต้องล้มพังพาบลง เหตุการณ์ทำนองนี้ปรากฏอ

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).