Loading

 

วิเคราะห์

ฮิจเราะฮ์กับการรังสรรค์สังคมสันติภาพ

ฮิจเราะฮ์ตามความหมายด้านภาษาแล้ว หมายถึง การย้ายถิ่นฐาน การอพยพ ฮิจเราะฮ์อาจสื่อความหมายด้านนามธรรม ซึ่งหมายถึง การไม่ให้ความสำคัญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การไม่สนใจหรือการละทิ้งพฤติกรรมที่ไม่ดีสู่พฤติกรรมที่ดี
ส่วนความหมายตามหลักวิชาการคือ การอพยพของนะบีมุฮัมมัด และเหล่าเศาะฮาบะฮ์ (บรรดาสาวก) จากนครมักกะฮ์ สู่นครมะดีนะฮ์ รัฐแห่งแรกในอิสลาม เนื่องจากถูกกดขี่ทรมานและถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพในการประกอบพิธีทางศาสนาไม่ สามารถปฏิบัติและแสดงตนตามความเชื่อศรัทธาของตนเอง

กำแพงกั้นอารยธรรมอิสลามกับตะวันตก

เป็น ที่ประจักษ์แล้วว่า มีแต่ครรลองชีวิตอิสลามเท่านั้นที่สามารถ เยียวยาชาวตะวันตกให้ฟื้นจากสารพัดความทุกข์ที่รุมเร้าพวกเขา ทั้งในด้านจิตใจ ศีลธรรมและจริยธรรม จิตวิทยาและสังคม อิสลามเท่านั้นที่สามารถปกป้องอารยธรรมตะวันตกมิให้จมดิ่งลงไปในมหาสมุทร แห่งความมืดบอดและวัตถุนิยม
แต่ อนิจจาน่าเสียดาย ณ ดินแดนเหล่านั้นกลับเต็มไปด้วยอุปสรรคที่คอยกีดขวางชาวตะวันตกมิให้พบกับทาง นำแห่งอิสลาม ส่วนหนึ่งที่พอจะกล่าวโดยสังเขป มีดังต่อไปนี้
1.ความเชื่ออันบิดเบือนของชาวตะวันตก

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).