Loading

 

วัยรุ่น

ปิดเทอมใหญ่ หัวใจ(ไม่)ว้าวุ่น

มวลการสรรเสริญทั้งมวลเป็นกรรมสิทธิ์ของพระผู้อภิบาลแห่งสากลจักรวาล ความเมตตาจำเริญและความศานติจงมีแด่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม...

            พึงสำเหนียกเถิดว่า..เวลา คือ ชีวิต

            เมื่อท่านละเลย เพิกเฉยต่อเวลา..ก็เท่ากับว่าเพิกเฉยต่อชีวิต

พัฒนาการของวัยรุ่น

วัยรุ่น คือ ช่วงวัยที่มีความสำคัญที่สุดในชีวิตของแต่ละคน อันเนื่องมาจากการปรับตัวที่สมบูรณ์ของพัฒนาการทางด้านร่างกาย เพศภาวะ สติปัญญา และอารมณ์ เป็นช่วงวัยที่บรรลุศาสนภาวะ และมีความใกล้เคียงกับวัยผู้ใหญ่
ในด้านจิตวิทยา วัยรุ่น คือช่วงวัยที่เริ่มตั้งแต่การบรรลุเพศภาวะ(เช่น มีอาการฝันเปียกในเด็กผู้ชาย การเริ่มมีประจำเดือนในเด็กผู้หญิง) ไปจนถึงช่วงการเจริญเติบโตของกลไกทางเพศอย่างสมบูรณ์

มนุษย์และหนทางรอดพ้นในโลกอาคิเราะฮฺ

คุฏบะฮฺวันศุกร์ สำเนียงภาษาใต้ โดยอาจารย์อัดนาน ชูศรีอ่อน จากโรงเรียนบำรุงอิสลาม กงหรา พัทลุง กล่าวถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างมนุษย์ จุดหมายปลายทางในวันอาคิเราะฮฺ และข้อชี้แนะต่างๆ ที่จะทำให้มนุษย์รอดพ้นจากการทรมานในโลกหน้า โดยยกตัวอย่างกลุ่มคน 7 จำพวกที่ได้รับร่มเงาของอัลลอฮฺในวันอาคิเราะฮฺ เช่น วัยรุ่นที่หมั่นทำความดีต่ออัลลอฮฺ ฯลฯ

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).