Loading

 

วันกิยามะฮ์ เดชานุภาพของอัลลอฮ์

วันกิยามะฮ์ เดชานุภาพของอัลลอฮ์

วันกิยามะฮ์ เดชานุภาพของอัลลอฮ์

 

 ทุกสิ่งสร้างของอัลลอฮฺ  นั้น บ่งชี้ถึงเดชานุภาพของพระองค์

 

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).